podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MWiK PIŁA

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. zapewniają określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000081995, nr REGON: 570503455, nr NIP: 7640201952, jest Administratorem Danych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania zawartych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji, utrzymywaniem kont użytkowników serwisu Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. MWiK Sp. z o.o. w Pile przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celu umożliwienia korzystania klientom z internetowego serwisu Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
  • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu przesyłania zaproszeń na wydarzenia (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb oraz oczekiwań na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art.8 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami przy problemach z realizacją ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym MWiK Sp. z o.o. w Pile poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli ruchu osobowego i kołowego.
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MWiK Sp. z o.o. w Pile, w tym profilowaniu.
 4. Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Spółka MWiK Sp. z o.o. w Pile przechowywała będzie Państwa dane osobowe:
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody). Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z MWiK Sp. z o.o. w Pile umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, w tym usługi hostingu, agencje ochrony osób i mienia.
 7. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Spółka MWiK Sp. z o.o. w Pile z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 67 212 50 24,
  • drogą elektroniczną: mwik@mwik.pila.pl,
  • pisemnie pod adresem: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20,
  • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MWiK Sp. z o.o. w PileAktualności
Czy wiesz, że...?

Papier toaletowy wymyślono dopiero w XIX w. Wcześniej posługiwano się szczotkami lub gąbkami przymocowanymi do kija, a płukanymi w wodzie.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 6 września 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
ul. Bociania

od 14 października 2020 r. do 15 listopada 2021 r.
ul. Młodych, ul. Fabryczna

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.