podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Ochrona Środowiska

Pobór wód i Strefy ochrony Bezpośredniej

MWiK Sp. z o.o. w Pile prowadzi działalność polegającą na poborze wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ujęcie wód głębinowych Dobrzyca - Stara Łubianka

Zaopatrzenie miasta Piły w wodę
 • 9 studni zlokalizowanych na terenach leśnych gminy Szydłowo (Dobrzyca- Stara Łubianka)
 • 2 studnie głębinowe zlokalizowane przy ul. Wałeckiej w Pile
 • 3 studnie głębinowe zlokalizowane na osiedlu Gładyszewo w Pile.
Wszystkie studnie pobierają wodę z warstwy geologicznej czwartorzędu z głębokości około 80 m ppt. Podstawowym źródłem zaopatrzenia miasta Piły w wodę, jest ujęcie wód głębinowych Dobrzyca-Stara Łubianka (tzw. bariera zachodnia).
 
Złoże wodonośne zasilane jest głównie przez infiltrację wód rzeki Rudy.
 
Podstawowe informacje o pilskiej wodzie
W procesie uzdatniania wody w Pile redukowane jest aż 94% manganu z wody surowej. Uwaga: nadmiar manganu powoduje powstawanie czarnego osadu w sieci wodociągowej i instalacjach wewnętrznych.
Woda w pilskich kranach ma 60 razy mniej związków azotanowych od ustalonej przepisami europejskimi normy. Uwaga: azotany są to związki, które przedostają się do ujęć wody przy nadmiernym nawożeniu pól.
W procesie uzdatniania wody w Pile redukowane jest ponad 90% amoniaku z wody surowej. Uwaga: amoniak w wodzie surowej pochodzi z rozkładu gnilnego materii organicznej.
Twardość pilskiej wody (średnio twarda) jest spowodowana obecnością nieorganicznych związków wapnia i magnezu, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Uwaga: minimalne dzienne zapotrzebowanie na wapń dorosłego człowieka wynosi ok. 1000 mg.
Po odgazowaniu, napowietrzeniu i przefiltrowaniu w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wałeckiej w Pile, uzdatniona woda przy pomocy pomp II stopnia tłoczona jest do sieci miejskiej oraz do zbiorników wyrównawczych w Dolaszewie.
Woda ze zbiorników dostarczana jest do sieci miejskiej w okresach zwiększonego jej poboru przez użytkowników (od 12 do 14 godzin na dobę).
Dane z 31 grudnia 2015r.
 

Wykaz pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód

 1. Pozwolenie wodoprawne z dnia 06 marca 2017r.; znak ŚR.6341.109.2016.VIII na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w rejonie miejscowości Stara Łubianka – Dobrzyca (9 studni bariery zachodniej)
 2. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 14 września 2012r.; znak ŚR.6341.41.2012.VIII na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Wałeckiej 20 w Pile
 3. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 16 czerwca 2016r.; znak SR.6341.39.2016.VIII na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z grupy studni nr 10, 10bis i 10Z, studnia nr 16 w miejscowości Piła.
 4. Pozwonenie wodnoprawne z dnia 11 czerwca 2021r.; znak BD.ZUZ.2.4210.64.2021.AI
 

Wykaz decyzji dotyczących Stref Ochrony Bezpośredniej

 1. Decyzja nr BD.ZUZ.2.4100.356.2018.AS - Gładyszewo
 2. Decyzja nr BD.ZUZ.2.4100.340.2018.AS - Bariera Zachodnia
 

Europejska karta wody

Europejska Karta Wody przyjęta została przez Radę Europy 6 maja 1968r. Każdy człowiek powinien znać oraz postępować zgodnie z jej zasadami.

 1. Bez wody nie ma życia, woda jest bezcennym, niezastąpionym dla człowieka dobrem.
 2. Zasoby dobrej wody są ograniczone. Dlatego muszą być one utrzymywane, kontrolowane i jeżeli to możliwe - powiększane.
 3. Każde zanieczyszczanie wody jest niebezpieczne dla człowieka i innych żywych stworzeń zależnych od wody.
 4. Jakość wody zawsze musi być odpowiednia dla przewidywanego jej wykorzystania i powinna spełniać lokalne wymagania ustalone ze względu na zdrowie publiczne.
 5. Każda zużyta woda zostaje zwrócona do jej naturalnego obiegu, nie może powodować żadnego ujemnego skutku przy dalszym publicznym lub prywatnym jej użytkowaniu.
 6. Dla utrzymania zasobów wodnych zasadnicze znaczenie ma szata roślinna ziemi, a szczególnie lasy.
 7. Zasoby wodne powinny zostać zinwentaryzowane.
 8. Kompetentne władze powinny opracować plany właściwej gospodarki zasobami wodnymi.
 9. Ochrona wód wymaga prowadzenia intensywnych badań naukowych, szkolenia wielu specjalistów i rozwoju odpowiedniej świadomości społecznej.
 10. Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie.
 11. Zarządzanie zasobami wodnymi powinno być prowadzone w ramach naturalnych obszarów zlewni, a nie w granicach administracyjnych.
 12. Woda nie zna granic - należy ona do całego rodzaju ludzkiego i wymaga międzynarodowego współdziałania.


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Pierwszy pisuar skonstruował  Amerykanin Samuel Males w 1868 r. Opatentował go dwa lata później.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 8 sierpnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.
ul. Rogozińska 12 –, 14

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.