podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Kalendarium Pilskich Wodociągów

1890 – 1900 powstanie pierwszych studni głębinowych czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Studnie zlokalizowane były na terenie Parku Miejskiego i na terenie Zakładu Wodociągów przy obecnej ulicy Chopina w Pile.

 Filtry otwarte na ulicy Chopina rok 1945 Przed rokiem 1945 wodę pobierano ze studni i uzdatniano w Stacji Uzdatniania Wody przy obecnej ul. Chopina. W celu napowietrzania i odkwaszania (usunięcia dwutlenku węgla agresywnego) woda ze studni była pompowana na piętro budynku i doprowadzana do górnej części złoża ociekowego (rozdeszczowana systemem koryt), a następnie spływała do filtrów żwirowych pośpiesznych otwartych, gdzie zachodziła redukcja związków żelaza i manganu. Przefiltrowaną, oczyszczoną wodę zbierano w zbiorniku wody czystej o poj. 640 m3, a następnie pompowano do sieci miejskiej. Piła – Schneidemuhl  była w znacznej części zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosiła około 40 km. Ciśnienie w sieci było regulowane za pomocą wieży ciśnień zlokalizowanej przy obecnej ul. Lotniczej w Pile. Ścieki były odbierane przez kanalizację typu rozdzielczego i kierowane na pola irygacyjne w okolicy Leszkowa, a ścieki deszczowe były odprowadzane bezpośrednio do rzeki Gwdy.

Wieża ciśnień (zdjęcie lotnicze)

1950 zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile z dnia 12 grudnia 1950 roku zostało powołane do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pile, które tworzyły: Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Łaźnia Miejska. Zadaniem tych zakładów było odbudowanie i uruchomienie ze zniszczeń wojennych istniejącej infrastruktury komunalnej w Pile. Po II wojnie światowej miasto Piła było zasilane w wodę ze studni poniemieckich. Eksploatowano pięć (5) studni czwartorzędowych o głębokości 60 m i dwie (2) studnie trzeciorzędowe o głębokości 140 m. Wodę do miasta podawano bez uzdatniania z uwagi na zniszczone w 30% filtry. Wykorzystywano jedynie zbiornik wody czystej, jako zbiornik retencyjny. W dalszym ciągu funkcjonowała wieża ciśnień.

W latach 1955 – 1957 oddano do eksploatacji nowe studnie o głębokości 148 m każda (studnie artezyjskie z warstwy oligocenu – trzeciorzęd).

Wieża ciśnień na osiedlu górnym1959 zapotrzebowanie na wodę wynosiło 3 300 m3 na dobę. Miasto było w okresie odbudowy i rozbudowy. Podjęto decyzję o przebudowie i rozbudowie istniejącej przepompowni wody. W dalszym ciągu podawano wodę do miasta bez uzdatniania. Jakość wody czerpanej z warstwy oligocenu odpowiadała obowiązującym normom. Zamontowano w pomieszczeniu pompowni nowe pompy odśrodkowe, a pomieszczenie filtrów otwartych przebudowano na drugi zbiornik retencyjny.

1973 w dalszym ciągu woda do miasta  podawana  była bez uzdatnienia. Eksploatowanych było 11 studni trzeciorzędowych oraz 3 studnie czwartorzędowe. Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na wodę w godzinach szczytu włączano do eksploatacji studnie czwartorzędowe z ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu. Powodowało to odkładanie znacznych ilości osadów w sieciach wodociągowych. W związku z tym podjęto decyzję o budowie Stacji Uzdatniania Wody. Do tego celu przystosowano budynek pompowni przy ul. Chopina.

1975 dokonano nowego podziału administracyjnego kraju i utworzono 49 województw. Na terenie województwa pilskiego utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile, którego strukturach znalazł się Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

W czerwcu 1983 roku, wyodrębniono ze struktury WPGKiM działalność wodociągowo - kanalizacyjną i utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pile. W skład tego Przedsiębiorstwa weszło 12 Zakładów Rejonowych, zlokalizowanych w miastach  na terenie województwa pilskiego tj: Chodzież, Czarnków, Jastrowie, Krzyż, Piła, Trzcianka, Rogoźno, Wałcz, Wągrowiec, Wronki i Złotów.

1991 uchwalono ustawę o samorządzie terytorialnym, na podstawie której wojewoda pilski jako organ założycielski WPWIK w Pile, wydał zarządzenie o podziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a zadania realizowane do tej pory przez WPWiK stały się zadaniami własnymi Gminy.

1 maja 1991 r. na bazie majątku przekazanego Gminie Piła, utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pile, które 9 lipca 1991r. przekształcone zostało w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile”.



Aktualności
Czy wiesz, że...?

Najgłębszą (500 m -  2 000 p.n.e.)  studnię odkryto w Chinach. Wodę czerpano z niej za pomocą stożkowego wyciągu linowego.  

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

w dniu 4 października 2022 r.
ulice: Czarnieckiego nr 30-53, Żabia, Sowińskiego

czytaj więcejczytaj więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.