podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

5.8.2019

Postępowanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego

MWiK Spółka z o.o. w Pile zaprasza upoważnione podmioty do udziału w postępowaniu ofertowym na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • informację o oferencie, tj. między innymi:
  - nazwę firmy i siedzibę oferenta,
  - formę i zakres działalności, w tym liczbę zatrudnionych rewidentów oraz listę podmiotów, które podlegały badaniu,
  - wpis do rejestru biegłych rewidentów,
  - wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  - skład zespołu realizującego badanie,
  - informację o ubezpieczeniu.
 • wskazanie metod i harmonogramu badania oraz terminów wykonania prac,
 • wysokość wynagrodzenia za badanie oraz warunki płatności.
 1. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta to gotowość do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą Spółki.
 2. Informacje niezbędne do przygotowania oferty będzie można uzyskać od dnia ukazania się ogłoszenia, pod numerem telefonu 67 211 91 45.

Warunkiem przystąpienia do postępowania ofertowego jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego MWiK Spółka z o.o. w Pile za 2019 i 2020 rok”, w terminie do dnia 20.09.2019r. do godziny 15:00 w MWiK Spółka z o.o., 64-920 Piła, ul. Chopina 2.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej dostarczenia do Spółki. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Spółka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę.

 Aktualności
Czy wiesz, że...?

Papier toaletowy wymyślono dopiero w XIX w. Wcześniej posługiwano się szczotkami lub gąbkami przymocowanymi do kija, a płukanymi w wodzie.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 6 maja 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
ul. Kamienna, ul. Granitowa

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

w dniu 11 grudnia 2019 r.
ul. Ludowa (mały rynek)

czytaj więcejczytaj więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.